ایلات و عشایر کرد و کرمانج

ایلات و عشایر کرد و کرمانج

دانلود ۶ جلد از کتاب حرکت تاریخی کُرد به خراسان تالیف استاد کلیم الله توحدی – کلیک کنید

۱- ایلات و عشایر استان اذربایجان غربی

۱- ایل میلان : شامل طوایف شیخکانلو- دود کانلو- ولائی- بروکی- عموئی- مدوله- کانلو- کچلانلو-  قردوئی- کلیکانلو- خزوئی و قلیکی.

۲- ایل جلالی : شامل طوایف خلیکانلو- حسوخلف- علی محلو- مصرکانلو- قزلباش- ساکان- پلخکانلو- جنی کانلو و قند کانلو.

۳- ایل زازا  ۴- ایل سادات  ۵- ایل قره پاپاق  ۶- ایل هرکی  ۷- ایل مامش  ۸- ایل پیران

۹- ایل شکاک : شامل طوایف سمتیقو و مامدی و تیره های کارداری و عبدویی.

۱۰- ایل حیدرانلو  ۱۱- ایل ممکانلو  ۱۲- ایل منگور : شامل طوایف امان- شمع- زین- خدر و مروت.  ۱۳- ایل دهبکری : شامل طوایف ایلخانی زاده- علیار- قهرمانی و عباسی.

۱۴- ایل گورک مهاباد  ۱۵- ایل بریاحی  ۱۶- ایل باسک کوله  ۱۷- ایل ملکاری

۱۸- ایل باپیر اقایی  ۱۹- ایل کلاسی  ۲۰- ایل پشتوریها  ۲۱- ایل عثمان بیگی.

طوایف مستقل استان عبارتند از : طایفه بیگ زاده- دری- حیدرلو- کره سنی- بروکی- فیلکی- مالکانلو- بوتان- هناره- نیستانی- مامدی- فتک و خلوفان.

۲- ایلات و عشایر استان کرمانشاه

۱- ایل سنجابی : شامل طوایف دولت مندان- کل کل- سرخاوند- جلیوند- سرخک- استچه-

 سیمینه وند- خسروی- لک قلی- کاله و ترکه- صوفی- حق نظر خانی- الفت سلیمان- پیر علی-

 الله یارخانی و باغی.

۲- ایل کلهر : شامل طوایف باواند پور و خالدی.

۳- ایل جوانرود : شامل طوایف جوانرودی- عناقی- امامی- رستم بیگی- باباجانی و اورامان لهون.

۴- ایلات ثلاث : شامل طوایف ولد بیگی- قبادی و باباجانی.

۵- ایل گوران قلخانی : شامل طوایف اسپری قلخانی- بهرامی- قلخانی یاسمی- سادات حیدری

تیره های طایفه قلخانی عبارتند از: قلعه رنجبر- اشینه وند- قرنی- رستم- دنگی- برامیر اباد- ملکی- یارولی- دیوکه- سبزه- نجفی- وگه- رنگی- میومی- پشت تاله- مرزلان و ذبین قلی.

۶- ایل زنگنه : شامل طوایف چوبین- پاشائی و سبزواری.

۷- ایل احمدوند : شامل تیره های امیروند- دم صفونه- دوراجی- دوست مهر- بنوئی و جانی خانی.

۸- ایل سنقر کلیائی : شامل تیره های بیگوند- قلعه گری- صوفیوند- موسیوند و عالی گری.

۳- ایلات و عشایر خلخال

۱- ایل شطرانلو  ۲- ایل قلق جانلو  ۳- ایل کلیشانلو  ۴- ایل دلیکانلو.

۴- ایلات و عشایر شمال خراسان

۱- صوفیانلو : شامل طوایف شادلو- زیدانلو- شیخانلو- شیخ کانلو- باج خوانلو- گاوشانلو و کاویانلو  ۲- زعفرانلو  ۳- فیروزکوهی  ۴- شادلو  ۵- کیوانلو  ۶- امانلو  ۷- چشمگزک

۸- شاملو  ۹- توپکانلو  ۱۰- بروانلو  ۱۱- قهرمانلو  ۱۲- درانلو  ۱۳- باجکانلو  ۱۴- ملانلو

۱۵- کرد هشت مرخی  ۱۶- رود کانلو  ۱۷- بریمانلو  ۱۸- کاوانلو(کوکانلو)  ۱۹- قاچکانلو

۲۰- اماران لو(قلی یانلو)  ۲۱- بادلانلو  ۲۲- هیزلانلو  ۲۳- ملی یانلو  ۲۴- رشوانلو

۲۵- کام کانلو  ۲۶- بیچرانلو  ۲۷- صندوقلو  ۲۸- جرسان  ۲۹- توشخانه  ۳۰- جیفان(گیفان)

۵- سایر ایلات و عشایر

ایل عمارلو (در گیلان –جیرنده و رودبار)  طایفه مدانلو (در جویبار مازندران)  و طایفه هایی در کلاردشت مازندران و ورامین و ایلات استان کردستان و ایلام و ایل جوانشیر در مرز اذربایجان و ارمنستان.

نویسنده: فرهنگ فتاحی  ایمیل : kurd.farhang@gmail.com

 منبع: نت ایران