ایلات و عشایر کرد و کرمانج

ایلات و عشایر کرد و کرمانج

دانلود ۶ جلد از کتاب حرکت تاریخی کُرد به خراسان تالیف استاد کلیم الله توحدی – کلیک کنید

1- ایلات و عشایر استان اذربایجان غربی

1- ایل میلان : شامل طوایف شیخکانلو- دود کانلو- ولائی- بروکی- عموئی- مدوله- کانلو- کچلانلو-  قردوئی- کلیکانلو- خزوئی و قلیکی.

2- ایل جلالی : شامل طوایف خلیکانلو- حسوخلف- علی محلو- مصرکانلو- قزلباش- ساکان- پلخکانلو- جنی کانلو و قند کانلو.

3- ایل زازا  4- ایل سادات  5- ایل قره پاپاق  6- ایل هرکی  7- ایل مامش  8- ایل پیران

9- ایل شکاک : شامل طوایف سمتیقو و مامدی و تیره های کارداری و عبدویی.

10- ایل حیدرانلو  11- ایل ممکانلو  12- ایل منگور : شامل طوایف امان- شمع- زین- خدر و مروت.  13- ایل دهبکری : شامل طوایف ایلخانی زاده- علیار- قهرمانی و عباسی.

14- ایل گورک مهاباد  15- ایل بریاحی  16- ایل باسک کوله  17- ایل ملکاری

18- ایل باپیر اقایی  19- ایل کلاسی  20- ایل پشتوریها  21- ایل عثمان بیگی.

طوایف مستقل استان عبارتند از : طایفه بیگ زاده- دری- حیدرلو- کره سنی- بروکی- فیلکی- مالکانلو- بوتان- هناره- نیستانی- مامدی- فتک و خلوفان.

2- ایلات و عشایر استان کرمانشاه

1- ایل سنجابی : شامل طوایف دولت مندان- کل کل- سرخاوند- جلیوند- سرخک- استچه-

 سیمینه وند- خسروی- لک قلی- کاله و ترکه- صوفی- حق نظر خانی- الفت سلیمان- پیر علی-

 الله یارخانی و باغی.

2- ایل کلهر : شامل طوایف باواند پور و خالدی.

3- ایل جوانرود : شامل طوایف جوانرودی- عناقی- امامی- رستم بیگی- باباجانی و اورامان لهون.

4- ایلات ثلاث : شامل طوایف ولد بیگی- قبادی و باباجانی.

5- ایل گوران قلخانی : شامل طوایف اسپری قلخانی- بهرامی- قلخانی یاسمی- سادات حیدری

تیره های طایفه قلخانی عبارتند از: قلعه رنجبر- اشینه وند- قرنی- رستم- دنگی- برامیر اباد- ملکی- یارولی- دیوکه- سبزه- نجفی- وگه- رنگی- میومی- پشت تاله- مرزلان و ذبین قلی.

6- ایل زنگنه : شامل طوایف چوبین- پاشائی و سبزواری.

7- ایل احمدوند : شامل تیره های امیروند- دم صفونه- دوراجی- دوست مهر- بنوئی و جانی خانی.

8- ایل سنقر کلیائی : شامل تیره های بیگوند- قلعه گری- صوفیوند- موسیوند و عالی گری.

3- ایلات و عشایر خلخال

1- ایل شطرانلو  2- ایل قلق جانلو  3- ایل کلیشانلو  4- ایل دلیکانلو.

4- ایلات و عشایر شمال خراسان

1- صوفیانلو : شامل طوایف شادلو- زیدانلو- شیخانلو- شیخ کانلو- باج خوانلو- گاوشانلو و کاویانلو  2- زعفرانلو  3- فیروزکوهی  4- شادلو  5- کیوانلو  6- امانلو  7- چشمگزک

8- شاملو  9- توپکانلو  10- بروانلو  11- قهرمانلو  12- درانلو  13- باجکانلو  14- ملانلو

15- کرد هشت مرخی  16- رود کانلو  17- بریمانلو  18- کاوانلو(کوکانلو)  19- قاچکانلو

20- اماران لو(قلی یانلو)  21- بادلانلو  22- هیزلانلو  23- ملی یانلو  24- رشوانلو

25- کام کانلو  26- بیچرانلو  27- صندوقلو  28- جرسان  29- توشخانه  30- جیفان(گیفان)

5- سایر ایلات و عشایر

ایل عمارلو (در گیلان –جیرنده و رودبار)  طایفه مدانلو (در جویبار مازندران)  و طایفه هایی در کلاردشت مازندران و ورامین و ایلات استان کردستان و ایلام و ایل جوانشیر در مرز اذربایجان و ارمنستان.

نویسنده: فرهنگ فتاحی  ایمیل : kurd.farhang@gmail.com

 منبع: نت ایران