خانه > هنرمندان - Hunermend هونه‌رمه‌ند > مصاحبه با نیلوفرخسروی نوازنده دوتار گروه هرای

مصاحبه با نیلوفرخسروی نوازنده دوتار گروه هرای

مصاحبه با نیلوفرخسروی نوازنده دوتار گروه هرای

احسان سیدی زاده

رازهمدلی گروه هرای

عشق به موسیقی مقامی ورسالت حفظ اصالت

دروبلاگ های کرمانجی به دنبال مطلبی درموردموسیقی مقامی خراسان شمالی می گشتم .دیدن وبلاگ «هرای»فرصتی پیش آوردتاباگروهی ازهنرمندان خراسان آشناشوم .گروهی که افتخارآفرینی آن هادربسیاری ازسایت ووبلاگ ها،بیان شد.

گروهی که درسال های قبل 1384شهرتی چون گروه سرود«آباده»درایران راجستجومی کردندوباعنوان «گروه سروددانش آموزی آموزش وپرورش قوچان»درجشنواره های مختلف شرکت می کردند.     

این گروه بعدازکسب موفقیت های پی درپی ازسال 84به توانمندی بالای خودپی برده ودرراستای نشرموسیقی مقامی ارزشمندخراسان گروهی راتشکیل دادندکه امروزه شاهدافتخارآفرینی آن هادرجشنواره های داخلی وخارجی هستیم.

علت نام گذاری این گروه هم زیبابودکه به عنوان اولین سئوال ازخانم نیلوفرخسروی پرسیدم:

این گروه عناوین مختلفی راازسال 48برای خودانتخاب کردکه عبارت بودنداز: «درنا» ،«بانوقوچانی» ، «گزل» ،«آرسکای» وسرانجام «هرای» نام فعلی این گروه است .اصولادرموسیقی مقامی کرمانج ها،آوازها،بیانگرزندگی پرفرازونشیب وسوزوگدازهای زندگی است .بسیاری ازمقام های روح حماسه ورشادت رابیان می کنند . بخش ‘آوازی’ موسیقی نواحی شمال خراسان بیشتر بر پایه وقایع تاریخی، آیینی و اساطیری استوار است .البته برخی ازآن هامانند«های های رشیدخان»گوشه ای ازتاریخ خراسان رابیان می کندولی امروزه تحولی یافته وبه موسیقی شادی تبدیل شده است .آهنگ «هرای»هم درمورددرگذشت«رضاقلی خان ایلخانی زعفرانلو»حاکم قوچان بوده که امروزه ممکن است باحرکات موزون همراه شودولی روح حماسی خودرادارد.

باتوجه به این که درابتدا شروع کارگروه باگروه های دانش آموزی بود مقامی که انتخاب می کردیم برای اجرا نام آن را برای گروه انتخاب می کردیم.

افتخارات زیادی رادرسال هایی که به عنوان گروه دانش آموزی کارمی کردیدکسب کردید؟برترین آن هاکدام بود؟

شش دوره پیاپی رتبه اول بخش موسیقی محلی جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان استان راکسب کردیم که افتخاربزرگی برای گروه «هرای»بود.

تعریف شماازواژه مقام چیست؟تلفظ های گوناگونی هم دارد؟

درلغت به معنی «مکان پرارزش»است. اماباتلفظ های گوناگون ادا و یانوشته می شودمانند«مقام»،«موقام»،«موغام»،« مغم »،«موغم».

شمانوازنده دوتارهستیداین سازچه ویژگی خاصی دارد؟

بسیاری ازنغمه های موسیقی مقامی بادوتاراجرامی شودوویژگی آن قابلیت بالای اجرایی برای موسیقی مقامی آن است وشایدبتوان گفت این سازمهمترین نقش رادرمعرفی موسیقی منطقه ،حفظ وانتقال میراث معنوی درقالب داستان های حماسی وعرفانی دارابوده است .

برگردیم به افتخارآفرینی های گروه هرای ،اشاره به برترین هاکنید

برگزیده بخش محلی ششمین هشتمین ونهمین سرودکشوری رضوی مشهدآبان ۸۷ ،۸۸ ومهر۸۹بودیم .
رتبه دوم رادربخش محلی جشنواره بین المللی بخش آزادکردستان سنندج مهر۸۹کسب کردیم.
درجشنواره کشوری نمازکه دراسفند89دربابل برگزارشدرتبه اول بخش موسیقی وسرودنصیب ماشد.
کسب رتبه اول جشنواره بین المللی امام رضا مهر90،کسب رتبه اول آهنگ سازی درجشنواره 1404کسب رتبه برترمحلی درجشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی لرستان بهمن 90وبه دست آوردن عنوان برترگروه نوازی نواحی جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) بخش جوان و موسیقی درخرداد 91ازافتخارات گروه مابود.

تعریف شماازموسیقی چیست؟

موسیقی گاهی به تکان بی تامل انگشت و سر..
موسیقی هرچه هست.. گاهی جادو می کند..

ازچه سالی نوازندگی دوتارراشروع کردید؟

من از7سالگی شروع به یادگیری دوتارنمودم

اساتیدی که درمحضرشان کلاس دیدیدچه کسانی بودندواهل کجا؟

استادمحمدیگانه استادعباسقلی رنجبر و استاد عباسعلی راستگو همگی اساتیدشمال خراسان هستند

ازنواختن کدامیک ازاساتیدی که درگذشته هنرنمایی کرده اندوامروزه دربین مانیستندازطریق نوارکاست یاسی دی درس میگیریدوتمرین می کنید؟

استادحاج قربان سلیمانی استادمحمدحسین یگانه

اولین آهنگی که یادگرفتیدچه بود؟رشیدخان

وقتی که تنهاباشیدچه آهنگی رابرای دل خودتان می نوازید؟

مقام بیات

کدام مقام برای شماحماسه آفرین است ؟نالش

وقتی مقام های موسیقی شمال خراسان باسازهای جدید،مثل ارگ نواخته می شودچه احساسی پیدامی کنید؟

مقامهای شمال خراسان آنقدربه دل مینشیندکه باهرسازی زیبایی خودش را دارد.احساس خوبی دارم.به هرحال همین که میراث معنوی وفرهنگی ماحفظ می شودارزشمندوغنیمت است.

برای بالابردن کیفیت کارتان ،علاوه برتمرین درنوازندگی، مطالعه هم دارید؟

بله حتماوبااطمینان میگویم مطالعه بایدجزئی اززندگی هنرمندان ماباشد.مطالعه طلوع تازه ای دراندیشه واحساس انسان هاداردونبایدبه فراموش سپرده شود.هنرمندی که دررشته هنری خودش به مطالعه بپردازدنگاهش به هنرش ارزشمندترخواهدشدودرحفظ ان کوشاترخواهدبود.

نمونه عکس این راهم می شودبیان کنید؟

شماازنوازنده ای که آهنگ «الله مزار»رامی نوازد،درمقام«لوی»هنرنمایی می کندبپرسیدریشه شکل گیری این آهنگ هاچیست ؟اگرپاسخی مناسب نشنویدعلاوه براین که خودهنرمندحس می کندیک تقلیدگربیش نیست شماهم به آن غنایی که بایدازموسیقی برسیدنخواهیدرسید.

رسالت یک هنرمندموسیقی مقامی چیست؟

دربسیاری ازمواقع بحث«حفظ میراث فرهنگی»پیش می آیدبسیاری ازعزیزان وحتی گاه متولیان امرفرهنگ ،تصورشا ن ،حفظ بناهای تاریخی مانندکاروانسراها، مدارس قدیمی ،کاخ هاو…است درصورتی که میراث معنوی وفرهنگی ما،باارزش ترازاین هاست .موسیقی کرمانجی روح حماسه ورشادت داردباتاریخ مردم کرمانج عجین است .بسیاری ازمقام ها،اگرچه به ظاهرشادی آفرین است ولی داستان دردورنجی است که این قوم درطول تاریخ کشیده اند.داستان رشیدمردان وعفیف زنانی است که برای سربلندی کشوروسرزمین خودخون داده وخون دل هاخرده اند.بنابراین رسالت یک هنرمنددرعرصه موسیقی زنده نگه داشتن ورواج دادن موسیقی مقامی است .

بنابراین سئول بعدی بایداینگونه مطرح شودکه چه انتظاری ازمسئولان اداره فرهنگ وارشاداسلامی دارید؟

براین باورباشندکه حفظ وحمایت ازموسیقی ،حفظ فرهنگ معنوی مردم این دیاراست .زیادشنیده ایم که «هنرمندهرکجارودارج بیندوبرصدرنشیند»مردم قدردان زحمات ماهستندواحترام خاصی برای هنرمندان قائلندومسئولان فرهنگی ماهم مشغله های کاری فراوانی دارندودربروکراسی اداری ممکن است گاهی هنرمندان رافراموش کنندولی این رایقین داریم که حمایت آن ها،حمایت ازشخص «هنرمند»نیست بزرگداشت اگربرای هنرمندی می گذارند،حمایت از«هنرمند»نیست بلکه ارزش واحترام قائل شدن برای هنرومیراث معنوی است .دراین جابایدگفت هنرمندمان بانو، حمایت بیشتری رانیازدارندوفرصت بیشتری بایددراختیارشان قرارگیرد.

ازحمایت مردمی خوبی برخورداریدآیابازهم انتظاری ازآن هادارید؟

مردم آنقدرخوبندوعشق به موسیقی مقامی میورزند که باعث بهترشدن کارما و ادامه دادن این عرصه شده اندوباحمایت بیشترشان ،بازهم بگویم موجب بالارفتن ارزش مانیستندبلکه «هنر»راگرامی می دارندوهمیشه مدیون تشویق هاوحمایت هایشان بوده وهستیم ودرآینده نیزخواهیم بود.

جشنواره هاتاچه اندازه می تواندموثرباشد؟

جشنواره میدان رقابت است .قبل آن تلاش می کنیم بهترین باشیم .درزمان اجرای موسیقی توسط افرادوگروه های دیگر،درصددیم ازنوآوری هاوروش های زیبای اجرا،درس بگیریم ودرپایان اگرافتخاری کسب کردیم مغرورنمی شویم وخداراشاکریم که توفیق ارائه ومعرفی فرهنگی راداشتیم .اگردرجشنواره ای موفق نشدیم به دنبال راهکاری برای رشدوتعالی گروه تلاش می کنیم ودریک جمله می توانم بگویم جشنواره ها بانی بسیاری از پیشرفت هامی شوندوتلاش می کنیم تارسیدن به قله موفقیت ، گام های بعدی رااستوارتربرداریم .

ثبت یونسکوی موسیقی مقامی خراسان شمالی تاچه اندازه درپیشبردموسیقی مقامی موثرمی تواندباشد؟

شناخته شدن این موسیقی به جهانیان باعث میشوداین میراث کهن ما به دست فراموشی سپرده نشود.این گام اولی است که برداشته شدورسالت ماسنگین ترشده است چراکه نبایدبه این قانع باشیم که ثبت جهانی شدیم بلکه بایددرجشنواره های بین المللی این موسیقی بابهترین گروه هاونوازندگان طنین اندازشود.امروزه درآستانه مسابقات ورزشی المپیک هستیم اگرفردی قهرمان شنای جهان شودعلاقه مندان به شنا،به دنبال این هستندکه اورابیشتربشناسندباروش های حرکتی اوآشناشوند.درموسیقی مقامی خراسان شمالی هم چنین است وقتی ثبت یونسکوشدعلاقه بیشتری به تحقیق درموردآن ازسوی اهالی هنرموسیقی نشان داده می شود.اینجاست که هنرفاخرمابایدتوسط هنرمندانی که شایسته اندمعرفی شود.

برای ترویج این موسیقی زیباچه بایدکرد؟

اول پاسداشت هنرمندان این عرصه ضروری است .سینه بخشی هامنطقه ،مخزن ارزشمندی ازفرهنگ اقوام است .زمانی که برای هنرمندی مراسم بزرگداشت گذاشته می شوداودلگرم تر،خانواده اش همراه ترودیگرهنرمندان ،مشتاق تربه ادامه راه می شوند.دومین نیاز،برگزاری جشنواره هایی باکیفیت بالاست که اهمیت برگزاری آن هارابیان کردم وسومین گام درحفظ وترویج این موسیقی زیبا، آموزش به نسلهای بعدی است

اگربخواهیدپنج استادیابخشی خوب استان خراسان شمالی رامعرفی کنیدازچه کسانی نام خواهیدبرد؟

بخشی حاج قربان سلیمانی، استادحسین یگانه، استادمحمدیگانه، استادسهراب محمدی، بخشی علی آلمه جوقی

بیش از6سال است گروه موسیقی هرای شکل گرفته سختی های کارتان چه بود؟علت تداوم این گروه درچیست؟

آهی بس است طول سخن می دهیم چرا؟سختی گروه زمانی بیشتربرمی گشت به حمایت نکردن مسئولین ازاین گروه که کم کم امیدواریم این حمایت هابیشترشود.

دلیل تداوم گروه ؟

می گویند«عشق نگاه کردن به هم نیست بلکه نگاه کردن به یک هدف است»هدف مامشترک بود،همدلی داشتیم ،همیاری داشتیم که بتوانیم هنرواصالت خودمان راحفظ کنیم واین رازموفقیت مابودودریک عبارت کوتاه«عشق به موسیقی مقامی ورسالت حفظ اصالت»
به رسم کلیشه ای متاسفانه بد خبرنگاران سئول آخررااینگونه می پرسم که «پیامی برای مردم ندارید؟»

درآخرتشکرمی کنم ازمردم هنردوست ایران که درهرجشنواره ودرهرنقطه ای از ایران حضورداشتیم موردلطفشون قراردادندوبراین باوریم که «مردم دوستدارکسانی هستندکه پاسدارفرهنگشان باشند».

 1. نسترن
  ۹ مهر ۱۳۹۲ در ۱۴:۰۰ | #1

  عزیزم خوشحالم از اینکه موفقیت تو را میبینم میبوسمت

 2. ۴ دی ۱۳۹۱ در ۰۱:۲۴ | #2

  سلام.آرزوی موفقیت برای گروه هرای رو دارم.جناب قوی بازو وب من رو هم بی زحمت لینک کنید ممنون میشم.شمارو من لینک کردم.

 3. ۲ شهریور ۱۳۹۱ در ۱۹:۲۶ | #3

  باسلام،
  ایجاد یک قوه مستقل فرهنگی اجتماعی متکی بر اصل حاکمیت حق و احترام به فرهنگ اصیل و قوی هر یک اقوام (در سطح داخلی) و ملتها (در سطح بین المللی) و معرفی آنان، یکی از صروریات مهم برای رسیدن به توسعه پایدار، که تحکیم همکاری ملتها را در بر خواهد داشت، بوده و میباشد.

  لینک زیر را بازدید فرمائید، از عکسهای خانم نیلوفر خسروی و بنر مربوط به سایت شما، مراجعه کنندگان به این صفحه مربوط به گروه هرای به سایت فرهنگی الله مزار هدایت میشوند : http://ebrahimemad.net/dc-fa/nationaux-autres-dc-culturel-fa-harayi.htm

 4. ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ در ۱۸:۰۹ | #4

  امیدوارم بانوان این سرزمین هر روز پیروز تر و پایدار تر باشند

 5. ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ در ۱۷:۵۸ | #5

  درود به شما و آرزوی موفقیت گروه هرای

 6. ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ در ۲۰:۲۷ | #6

  مرسی از اینکه این لینک رو در سایتتون اوردید

 7. ۷ مرداد ۱۳۹۱ در ۱۳:۱۳ | #7

  سلام براياني كورد ده ست و په نجه تان خووش
  به شانازيه وه لينك كران
  به رده وام بن له پيناي الله