خانه > * عکس - Wêne - وێنه, روستاها و شهرها - Gund û Bajar, طبیعت - Xweza - خوه‌زا > روستای کرمانج نشین درکش مانه و سملقان (خراسان شمالی)

روستای کرمانج نشین درکش مانه و سملقان (خراسان شمالی)

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

معروفی روستای درکش استان خراسان شمالی / اعظم منتی‌محب

چند بار نام روستای درکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان به گوشتان خورده است؟ آیا دوست دارید مهمان کردهای کرمانجی در خراسان شمالی شوید؟ تا حالا پیش آمده به آوازهای محزون آنان، وقتی با دو تار همراه می شود، گوش دهید؟ تا به حال دوتارنوازی کرمانجی ها را دیده اید؟ از مهمان نوازی و غیرتمندی شان شنیده اید؟ وصف رسوم و سنت هایشان در عزا و جشن و … چطور؟ اگر راجع به همه اینها کنجکاوید، به روستای درکش بروید که مردمش بیشتر کردهای کرمانجی‌اند.

درکش روستای خوش آب و هوا و کوهستانی است که چشمه های فراوانی در اطرافش جریان دارند و یافته های باستان شناسی در حوالی برج تاریخی سبزعلی خان قراچورلو و تپه های اطرافش، نشان می دهند این روستا عمری دویست ساله دارد.

از زیباترین جاذبه های طبیعی روستای درکش، می توان به مراتع وسیع و سبز اطراف روستا، حواشی رودخانه زومار و دره کنداب در جنوب آن اشاره کرد، اما آنچه دوستداران طبیعت را به درکش می کشاند، جنگل زیبا و انبوه بلوط در نزدیکی آن است که تنها جنگل بلوط شرق کشور به شمار می رود.

یک نکته دیگر هم درباره درکش هست که بد نیست آن را بدانید. این روستا بنا بر نظر گیاه شناسان، گنجینه‌ای کم نظیر از گیاهان دارویی است، به گونه ای که چند سال پیش، یکی از این کارشناسان گفته بود، 380 گونه گیاه دارویی در روستای درکش شناسایی شده است که 79 گونه از آنها بسیار ارزشمند هستند.

او برای نمونه از بابونه بجنورد به عنوان گیاهی منحصر به فرد در درمان بیماری های گوارشی نام برده بود که در حوالی این روستا می روید. برای سفر به درکش از بجنورد به سمت آشخانه حرکت کنید و همین که روستای کلاته زمان صوفی را پشت سر گذاشتید، نرسیده به جوزک، جاده ای فرعی شما را به روستا می‌رساند.

منبع: جوامع روستایی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

**************** 

روستای درکش دغدغه گردشگرندارد

 کوه یامان داغی ،مسیرآبشار«کنگره زو»و«کندآب» ،جنگل های زیبا،پوشش گیاهی غنی روستای «درکش» ،درطی سال ،میعادگاه کوهنوردان ،گردشگران ودوستداران طبیعت است.

در25کیلومتری جنوب غربی آشخانه ،واردجاده فرعی می شوم که مرابه  این روستامی رساند.

دوطرف جاده کم عرض راکه تابلوهای راهنمایی ورانندگی فراوانی نصب شده انبوه درختچه های تمشک ودرختان هلوکه جلوه میوه های آن هاازلابلای برگ هادیده می شودزیبایی خاصی به آن بخشیده است .

عطرگیاهان دارویی ،بوی هلوی تازه بانسیم روح بخش آن،مرادرزودرسیدن به روستابیشترترغیب می کند.

باتوجه به این که درکش همواره ازروستاهایی است که دغدغه گردشگررادرتمام فصول سال نداردنصب دکه تلفن عمومی درابتدای روستانبایدعجیب به نظربرسد. عکس شهیدان «محمدقلی روزفراخ» و«برات محمدروزفراخ» برروی تابلویی نقاشی شده درگورستان وصل به روستادرپرتوطلایی خورشیدمی درخشد.

حتی 2سال پیش که برای سومین باربه درکش رفته بودم تمام روستارانگشته بودم .بااین که درکش همیشه درردیف روستاهای هدف گردشگری مطرح بوده ولی وقتی پل قدیمی چوبی وفرسوده آن رادیدم وحتی تابلویی که معرف مکان گردشگری باشددرابتدای جاده فرعی ندیدم بیشترتعجب کردم.

 باگذشتن ازروی چندسنگ چیده شده درعرض رودخانه می گذرم .آن هم رودخانه  ای که زمانی به خاطرفراوانی آب بایدازروی پل بایدگذشت .سربالایی  تند کوچه هانفس گیرمی باشد وزباله های پراکنده درگوشه وکنارآزاردهنده است .

وقتی درجنوب روستابه بالاترین نقطه می رسم هرچه دیده می شودنشانی ازجمال حق تعالی است .حرکات موزون درختان گردو،گیلاس وهلوبانسیم ملایمی که می وزددرزیرآسمانی که ابرهای سفیدپراکنده ای درآن دیده می شوددلربایی می کند.آوازپرندگان لحظه ای قطع نمی شود.

درگذرازکوچه ها،جزچندزن وکودک که ازپشت شیشه پنجره های رنگ وروپریده منازل مرازیرنظردارندکسی رانمی بینم.

 درختان بی تاب آب

سراشیبی تندرابااحتیاط بیشترطی می کنم ودوباره به رودخانه که درمسیرشرق وغرب روستاجریان داردمی رسم .به سراغ کسانی می روم که درحاشیه رودخانه بابیل تل خاک هاراهموارمی کنندوچندنفری هم زیرسایه درختان درازکشیده اند.

باسلام ،مراصمیمانه به جمع خودمی پذیرندووقتی می شنوندبرای تهیه گزارش آمده ام کاررارهاکرده ودرددل می کنند.

ازمردمیان سالی که درجمع حضوردارددرخواست می کنندکه حرف بزند.اوابتدابیل راتمیزمی کندوکنارمی گذاردوباعرض معذرت ازدیگران می گوید:نفس زدن وعرقی که به چهره داریدنتیجه رفتن به بالای روستابودحالابه این فکرکنیدکه درگل ولای زمستان زن وبچه مردم چگونه این کوچه هاراطی می کنند؟

مرادعلی براتی خیلی باوقارومتانت صحبت می کند ضمن بیان این که روستا200خانوارجمعیت دارد می افزاید:بافت روستافرسوده است .خانه هادرباران شدیدویازلزله خفیفی که بیایدتاب مقاومت ندارند.همیشه بایدمنتظرحادثه بدی باشیم تابه دنبال راه چاره برویم ؟

 وی به درختان کهنسال ،تنومندوسربه فلک کشیده اطراف اشاره می کندومی گوید:تمامی کسانی که برای گردش به درکش می آیندازدرختان قدبرافراشته ورودخانه پرخروشش خاطره هادارندولی اگررودخانه راسال های قبل دیده باشیدمتوجه کمبودآب درحال حاضرهستید.

وی می پرسدآیارواست آب درکش که طبق سندش متعلق به اجدادماست به روستاهای دیگربرودوباکمبودآب روبروباشیم؟

وی تاکیدمی کند:بدون برق ،گاز،تلفن و…می شوددرروستازندگی کردولی کمبودآب موجب مرگ تدریجی درختان ومختل شدن زندگی مامی شود.

وقتی اززیرساخت های گردشگری سئوال می کنم می گوید:ماشرمنده مسافران هستیم که نه پارکینگ مناسبی برای وسیله نقلیه آن هاداریم ونه ازسرویس های بهداشتی خبری هست.

 به حمایت وتشویق مسئولان نیازداریم

یکی ازآن هاکه بادقت به سخنان براتی گوش می دهدوسخنانش رابیش ازدیگران تائیدمی کندمی گوید:درکش می تواندبه قطب گردشگری استان تبدیل شدووبااین همه زیبایی ،دریغ ازیک تابلوی راهنمادرکنارجاده که مسافران رابه این جاهدایت کند.

نادرعوض نیامی افزاید:وقتی ازروستایی به عنوان هدف گردشگری دررسانه هاتبلیغ می شودکه چندین بارهم درویژه نامه خودتان مطلب نوشتید،مردم به آن جامراجعه می کنندآیانبایداین مکان، امکانات اولیه داشته باشد؟

وی بیان می دارد:مسیر«کنگره زو»،«کندآب» اززیباترین نقاط روستاست که هرگردشگری می تواندبادیدن مناظربسیارزیبادرطی راه به جنگل باصفایی قدم بگذاردولی افسوس که بسیاری ازخانواده هادرگذرازبرخی نقاط این مسیربامشکلاتی روبرومی شوند. با10کارگردریک هفته می توان باسنگ چین مناسب وبرداشتن برخی ازتخته سنگ ها،جلوی بسیاری ازحوادث دردناک رادراین مسیر،گرفت چراکه گاه این پیاده روی باشکستگی سر،دست وپاهمراه بوده است .

وی به فرهنگ بالای کوهنوردانی که به این منطقه می آینداشاره می کندومی گوید:مردم روستای ماوقتی می بینندکوهنوردان دربرگشت ازکوه ،زباله های خودرادرکوه رهانکرده ودرکیسه های زباله به پایین کوه می آورندلذت می برندواین انتظارراازدیگرمسافران هم دارندکه زباله هارادرمعابرروستاوحاشیه رودخانه نریزند.

عوض نیاباابرازامیدواری می گوید:وامی 30میلیون تومانی دریافت کرده ام که اگرمسئولان همکاری خودراتاانتهابامن ادامه دهندمکانی تفریحی مانندباباامان  بجنورد رابانام« باباببرخان» دراین جا خواهیم داشت.

وی خبرازساخت رستوران ،نانوایی سنتی ،برپایی آلاچیق هاوموزه مردم شناسی در8ماه آینده می دهدوادامه می دهد:وقتی حمایت وتشویق مسئولان باشدبهره برداری ازوام ها به شکل بهتری انجام می گیرد.

وی ضمن بیان نیازروستابه یک تله کابین می گوید:بایدزیبایی های رودخانه ،جنگل ،پوشش گیاهان صحرایی درکش رانشسته درتله کابین باعبورازبلندی دیدکه امیدوارم این آرزوهرچه زودترتحقق یابد.

امنیت کامل راکامل ترکنند

فردی که نمی خواهدنامش نوشته شودمی گوید:روزهای تعطیل بین 2تا3هزارنفربه درکش می آیند.اگرچه امنیت کاملی وجوددارد انتظارداریم حضورحداقل یک مامورنیروی انتظامی برای موارد استثنایی راشاهدباشیم .

وی بااشاره به عبورلوله گازازنزدیک  روستامی افزاید:پرداخت 1500تومان برای یک کپسول گازمبلغ زیادی است که امیدوارم ماهم درآینده نزدیک طبق قولی که مسئولان داده اندازاین نعمت برخوردارشویم.

 شرمنده گردشگران هستیم

جوان دیگری رشته کلام رابه دست می گیردومی گوید:حمام 50ساله روستا،جواب گوی جمعیت امروزروستانیست .متولیان بهداشت بارهاآن راتعطیل کرده اندوباوساطت اعضای شورابازشده است که بایدبرای حل این مشکل تصمیمی جدی گرفته شود.

فرشیدعوض نیامی ادامه می دهد:برنامه های شبکه یک تا4تلویزیون بارهادرطول هفته قطع ووصل می شودوموبایل آنتن نمی دهدولی همه این هاقابل تحمل است ولی نگرانی ازخشک شدن تدریجی 450هکتارباغ رانمی شودپنهان کرد.

وی بااشاره به برخوردخوب مردم روستاباگردشگران بیان می کند:یک ساعت قبل حدود30نفربایک اتوبوس واردروستاشدند.تمام روستاراگشتندوازبرخوردخوب مردم تعریف کردندولی اهالی هم ازاین که درروستا،امکانات اولیه برای گذران یک روزاستراحت آن هاوجودنداردشرمنده اندآیانبایدیک نمازخانه ،سرویس بهداشتی و…درروستاوجودداشته باشد؟

نظرکارشناسان وتجربه ریش سفیدان

ازجمع صمیمی آن هاخداحافظی می کنم ودرحالی که ساعت نزدیک یک بعدازظهراست درکنارمغازه ای سخنان یکی ازاهالی رامی شنوم که می گوید:جلوگیری ازچرای دام درمراتع مشکلاتی رادرآینده نزدیک به وجودخواهدآورد.

محمدموحدی می افزاید:وقتی دام هادرمراتع حرکت می کنندباسم های خودبه نوعی زمین راشخم می زنندکه هم ازخشک وسفت شدن زمین جلوگیری می کنندهم بستری برای رشدبذرگیاهان فراهم می کنند.

وی به قسمتی ازشرق روستااشاره می کندوتاکیدمی کند:اگربه مراتع آن قسمت سربزنیدمی بینیدکه به خاطرچرانکردن دام ها،زمین سفت وسخت شده بخارآب به زمین نمی رسدوگیاهان هم کم کم خشک می شوندکه باکوچکترین آتش سوزی مراتع زیادی خواهندسوخت.

موحدی ضمن تائیدنیازبه صدورمجوزچرامی گوید:مسئولانی که این مجوزهاراصادرمی کننداگرباکارشناسی بیشترومشورت باریش سفیدان روستاتصمیم بگیرندهم منافع مردم رابه خطرنمی اندازندوهم محیط زیست راحفظ خواهندکرد.

روستای زیبای درکش راترک می کنم که اگرچه این روستادغدغه گردشگرنداردولی گردشگرانش دغدغه زیادی دارند.تصوراین که درکش روزی باداشتن رستورانی که درفضایش موسیقی محلی طنین انداخته ، کارکنانش درلباس محلی وغذاهای سنتی ازگردشگران پذیرایی می کنندزیباست.

  چاپ شده درویژه نامه خراسان شمالی ۳۱تیر۸۷

 منبع: بجنورد 1400

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

روستای زیبای درکش از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

****************

درکش روستایی خوش آب و هوا و کوهستانی است که چشمه‌های فراوانی در اطرافش جریان دارند و یافته‌های باستان‌شناسی در حوالی برج تاریخی سبزعلی‌خان قراچورلو و تپه‌های اطرافش نشان می‌دهند این روستا عمری ۲۰۰ ساله دارد.این روستا بنابر نظر گیاه‌شناسان، گنجینه‌ای کم‌نظیر از گیاهان دارویی است به طوری که چند سال پیش یکی از این کارشناسان گفته بود ۳۸۰ گونه گیاه دارویی در روستای درکش شناسایی شده است که ۷۹ گونه از آنها بسیار ارزشمند هستند.این روستادر فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه واقع شده است در خراسان شمالی قرار دارد.

 روستای درکش

پس از روستای رباط قره بیل در فاصله 30 کیلومتری شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان و 70 کیلومتری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی به روستای درکش می رسید. فاصله این روستا از جاده آسیایی (محور آزادشهر- بجنورد) حدود 2 کیلومتر است. دارای طبیعتی جنگلی و کوهستانی با چشمه سارهای بسیار، دارنده تنها جنگل بلوط منطقه شرق کشور با باغهای میوه متنوع و فراوان، انواع گیاهان دارویی، حیات وحش منحصر بفرد، آثار و تپه های تاریخی متعدد و محیط زیبا و فرح بخش است که همه ساله جاذب عده کثیری از دوستداران طبیعت است که از شهرها و روستاهای اطراف به آنجا سفر می کنند. وجود آبشارها و رودخانه ها از دیگر جاذبه های کم نظیر آن محسوب می شود. موقعیت طبیعی روستای درکش دره ای است و رودخانه درکش از میان آن می گذرد. در جنوب روستای درکش کوه آلاداغ با ارتفاع2455 متر و دره کنداب قرار د ارد.

 

 1. cayîl derkişî
  ۲۰ مهر ۱۳۹۲ در ۱۱:۳۶ | #1

  با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان
  در زمینه این گزارش یا مقاله اشتباهاتی وجود دارد که من به عنوان یکی از اهالی روستای درکش باید آنها را به عنوان وظیفه باز گو کنم
  این اشتباهات عبارت اند از :
  از مهمترین اشتباهات که در سایت های اطلاع رسانی و گردشگری خراسان شمالی که به نوعی میتوان تحریف اسم مکان و محل های تفریحی روستای درکش که به کردی بوده به فارسی تبدیل کرده اند از مهمترین این مکان ها میتوان اسم کیندر زاو (kindir zaw ) که ترکیب دو واژه کرمانجی (کیندر=kindir) به معنی طناب و واژه (زاو =zaw)به معنی دره هست که این مکان یک دره بسیار زیبا دارای آبشار می باشد و منظور از کیندزاو یعنی دره کشیده شده همچون طناب هست که این دره توسط کوه از دو طرف احاطه شده است و تنها رسیدن تا سرچشمه (ser çavî=سه ر چاڤي) از داخل آب و دره هست که در صورت اومدن سیل هیچ گونه راه فراری وجود ندارد ، اهالی روستا کیندرزاو رو بصورت (کیندیره زا=kindêreza) بیان میکنند- از دیگر این نمونه ها اسم (چیا کییشه گیر وه =çîya kişe gêr we ) به کشه گربه هست که اسم اصلی ار ترکیب چند واژه کرمانجی هست که به فارسی تبدیل کردند که به معنی یک یک گله یا تعداد زیادی دام در حال زیاد شدن هست چون این منطقه و کوهستان محل ییلاق دام های مردم هست که از فروردین ماه تا تیر ماه حدودا دام ها از آن استفاده میکنند که بنا به نظرات کارشناسان منابع طبیعی این مدت میتواند کم یا زیاد تر شود که بستگی به میزان بارندگی و رشد گونه های گیاهی منطقه دارد

  1- این مقاله و گزارش معلوم هست که برای حد اقل 4 سال قبل هست که در حال حاضر روستای درکش دارای حدودا 300 خانوار و 1500 نفر جمعیت می باشد .
  2- روستای درکش دارای دارای 4 تا کمپ مسافر و امکانات رفاهی که تمام کمپ ها دارای پارکینگ می باشند
  3- روستای درکش دارای سه تا سوییت هست
  4- در زمینه چراه مراتع هر مرتعی دارای یک زمان بندی خاصی برای چراه دام میباشد تا از گونه گیاهی آن حفاظت شود و همچنین چراه بیش از حد چراهگاه های مراتع باعث از بین رفتن گیاهان میشود که با باریدن یک باران عادی سیل بوجود می آید ، اگر به اسناد اداره آبیاری مراجعه کنید به میزان بارش باران و برف در روستای درکش و از میزان سیل هایی که طی هر سال بوجود می آمده دست می یابید که اکثرا به دلیل چراه بیش از حد مراتع بوده است .
  5- از مهمترین مشکلاتی که مسافران عزیز برای اهالی و روستای درکش میسازند قطع کردن درختان جنگلی برای دسته بیل و چوب دستی و دسته تبر و آسیب رساندن با درختان جنگلی یادگاری نوشتن بر روی درختان و ایجاد نا امنی و ظاهر شدن در مکان های عمومی روستا با پوشش نا مناسب مثل با شلوارک اومدن آقایان به صف نانوایی که موجب آزرده خاطر شدن مردم میشود.
  6- درگیری بعضی از مسافران با باغداران به دلیل اعتراض صاحب باغ برای اتراق یا استفاده بدون اجازه و آسیب رساندن با درختان
  7-از مشکل های حاد مردم روستا ساخت مسجد برای روستا هست که هیچ ارگان دولتی کمکی و هزینه ای جهت ساخت نکرده است و مردم با دادن مقداری از در آمد سالانه خود از محصولات خود و کمک کردن تا الان توانسته اند به مرحله کچ کاری برسونند و هم اکنون نیز مشغول هستند .
  8 – در زمینه حمام روستا نیز تعداد زیادی از مردم دارای حمام شخصی می باشند ولی به خاطر کوهستانی بودن درکش و سرمای ناجور در فصل سرما مردم مجبور میشوند از حمام عمومی استفاده کنند که دیوار بیرونی حمام کاملا ریخته و باید تعمیر شود که تا حدودی تعمیر گردیده و بعد از چند ماه مجددا با گاز شروع به کار کرده است

 2. حسین
  ۱۸ مهر ۱۳۹۲ در ۱۹:۰۸ | #2

  واقعا عالی بود خیلی لذت بردم
  اما ای کاش در رابطه با سایتتون به مردم اطلاع رسانی کنید
  با تشکر